Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i
Nyborg Triathlon Klub
Søndag den 26. februar kl 18 i Nyborg Idrætspark

Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse:   – formand   – næstformand   – kasserer   – 3 bestyrelsesmedlemmer   – 2 bestyrelsessuppleanter

8. valg af revision:   – revisor   – revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse og revision sker for 1 år ad gangen.

Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden generalforsamlingens start.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *