Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Nyborg Triathlon Klub – NyborgTri. – stiftet d. 2. september. 2010, med hjemsted i Nyborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af triathlonsporten med tilgrænsede sportsgrene, for alle – herunder børn og unge under 25 år – ved at skaffe de bedste muligheder for at dyrke triathlon og kammeratligt samvær med ligesindede i deres fritid.

§ 3 Organisationsforhold

Foreningen vil arbejde for medlemsskab af Dansk Triathlon Forbund.

§ 4 Medlemskab

Som medlem kan optages alle, der har interesse i ovennævnte. For personer under 15 år kræves samtykke fra forældre eller værge.

Det er også muligt at lade sig optage som passivt medlem, såfremt man ikke kan eller har mulighed for at deltage i træning og konkurrence i NyborgTri, eller såfremt man ønsker at støtte foreningens formål.
Indmeldelse er først gyldig, når første kontingent er indbetalt.
Medlemskab gælder 1 år frem fra datoen for indmeldelsen, hvorefter medlemskab kan gentegnes.
Tidligere medlemmer, der er i restance kan dog ikke optages før restance er betalt.
Foreningen fører medlemsfortegnelse.

§ 5 Medlemspligter

Som medlem i NyborgTri er man sportslig forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for at foreningen kan være et aktiv for det enkelte medlem og for triathlonens – og tilgrænsede sportsgrenes sag.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt forud. Betalingen for det følgende år sker på årsdagen for indmeldelsen. Medlemmer, som er i kontingentrestance 1 måned efter betalingsfristen, vil blive slettet af medlemsfortegnelsen.

§ 7 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til årsdagen for indmeldelsen.

§ 8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse. Samtlige medlemmer har adgang til – og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret har medlemmer, når de er fyldt 15 år. Medlemmer, der er fyldt 15 år, har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet i forsamlingen. Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af samtlige medlemmer skal være tilstede for at denne forsamling er beslutningsdygtig. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende kan opløse foreningen.
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten. Afstemningen skal dog foregå skriftligt på blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers forlangende. Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af referatet, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1. marts. Indkaldelse skal foregå skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
– formand
– næstformand
– kasserer
– 3 bestyrelsesmedlemmer
– 2 bestyrelsessuppleanter
8. valg af revision:
– revisor
– revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse og revision sker for 1 år ad gangen.

Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden generalforsamlingens start.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest en måned efter, at mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt har stillet krav herom. Indkaldelse og dagsorden tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år af gangen, således at formand vælges i ulige år, og næstformand samt kasserer vælges i lige år.
Bliver formands- og/eller næstformands- og /eller kasserer-posten ledig i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand og/eller næstformand og/eller kasserer ud af sin midte.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder eller, af bestyrelsen udpeges til formand eller næstformand eller kasserer indtræder suppleant i bestyrelsen.
Valgbar efter denne § er ethvert stemmeberettiget medlem, der er villig til at modtage valg. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal dog være myndige. Genvalg kan finde sted.

§ 12 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmedlemmer indkaldes af formanden, efter behov, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller næstformanden . Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Formanden eller næstformanden er naturligt mødeledere. Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af et referat, der godkendes på næste møde ved underskrift. Godkendte referater skal gøres tilgængelige for alle medlemmer.

§ 13 Tegningsret

Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
1. Formand i forening med næstformand.
2. Formanden eller næstformand i forening med kassereren.
3. Fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved beløb under kr 5000,- kan kasserer alene underskrive.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Der kan meddele fuldmagt.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskab. Det revisorpåtegnede regnskab (resultatopgørelse og status) skal bekendtgøres over for foreningens medlemmer senest 1 uge inden førstkommende generalforsamling.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren kan til enhver tid forlange at få adgang til regnskabsmaterialet og beholdninger.

§ 16 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses efter den i § 8 omtalte procedure. Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Nyborg kommune.

§ 17 Eksklusion

Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvis et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen. En sådan udelukkelse skal be-/afkræftes på førstkommende generalforsamling.

Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en generalforsamlingsbeslutning. Der træffes i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 18 Doping

Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra foreningen i den periode, som i dommen er fastsat af Dansk Triathlon Forbund.

§ 19 Særlige regler

Ved enhver form for cykling i foreningsregi SKAL der køres med godkendt cykelhjelm.
For at deltage i svømning i foreningsregi er det et krav at man kan svømme mindst 400m.

§ 20 Paragrafnumrene bliver fortløbende nummeret ved ændringer eller nye indsættelser. Denne paragraf er dog altid den sidste.
  Vedtaget 2. september 2010

Formand Rolf Kjærby
Næstformand Michael Hainz Christensen
Kasserer Paul Qvist