Generalforsamling 2011

Referat ordinær generalforsamling 2011
Nyborg Triathlon Klub.

Tid og sted: Kl. 19, onsdag den 16. februar 2011 i Nyborg hallen VIP lokale.
Deltagere: Medlemmer af Nyborg Triathlon klub.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Gandrup, der blev valgt af en enig generalforsamling.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne § 9, da invitation til generalforsamlingen var udsendt 1. februar 2011.
Alle fremmødte medlemmer var stemmeberettiget jf. § 8.

2. Formandens beretning.

Formanden berettede om:
 Det stiftende møde den 2. september 2011 og det forudgående arbejde med forberedelse af stiftelsen af NyborgTri
 Den positive udvikling i medlemstallet fra ca. 15 medlemmer lige efter stiftelsen til knap 25 på nuværende tidspunkt
 Klubtræningen i alle tre discipliner
 Samarbejde med Nyborg Svømmeklub
 Sponsoraftaler med Jupiter Cykler og Sportigan
 Modtagelse af 6.000 kr. fra Nordea Fonden, som er brugt på at købe to MTB
 Nyborg Minitri 2010, selv om det var før klubbens stiftelse
 Det nye tiltag med Lørdagsløb på Volden
Beretningen sluttede med at formanden takkede alle for indsatsen i Nyborg Triathlon Klub.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse med kommentarer fra kassereren.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Link til regnskab: NyborgTri-Regnskab-2010-Budget-2011
Formanden bemærkede til regnskabet, at Nyborg svømmeklub venligt og efter aftale har anvendt overskuddet fra Nyborg Minitri til at stille vandtid til rådighed for Nyborg Triathlon klub til torsdags-svømning.

4. Bestyrelsens plan for indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.

Der var ingen bemærkninger til det forelagte budget.
På spørgsmål om licensbetaling for deltagelse i forbundets konkurrencer blev det af bestyrelsen oplyst, at dette var indeholdt i medlemskontingentet.
Bestyrelsens planer for Nyborg Triathlon klub det kommende år.
 Det er et mål at opnå et medlemstal på 30 inden udgangen af dette år.
 At udbrede budskabet lokalt om, at Nyborg har en triathlon klub. Dette ved at indbyde ikke medlemmer til f.eks. lørdagsløb på volden.
 Fortsat at arbejde med at kunne tilbyde fornuftige træningstilbud. Dette kunne være mulighed for svømning på flere ugedage, samt et fast tilbud om løbe- og cyklingtræning.
 At udvide samarbejdet med flere sportsklubber i nærområdet.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ingen forslag til behandling.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om kr. 800.00 pr. år for aktive medlemmer over 18 samt kr. 400.00 pr. år for
medlemmer under 18 blev enstemmigt vedtaget.
For passive medlemmer blev der ikke fastsat kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

Jf. § 9 er hele bestyrelsen på valg.
Den afgående bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev vedtaget uden bemærkninger af en enig
generalforsamling. Der blev foretaget afstemning til hver bestyrelsespost.
Sammensætning blev.
Formand
Rolf Kjærby
Næstformand
Michael Hainz Christensen
Kasser
Poul Quist
3 menige medlemmer af bestyrelsen
Tobias Toftgaard
Michael Hegner
Per Buch Rasmussen
2 suppleanter
1. suppleant Peter Gandrup
2. suppleant Tom Kristiansen

8. Valg af revisor og suppleant.

Revisor
Kenneth Jepsen
Revisor suppleant
Steen Gregersen

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde for regler for reklamer på klubtøj mv..
Bestyrelsen tilkendegav at dette også var hensigten. I forlængelse af dette blev det oplyst, at bestyrelsen
havde til hensigt at mødes med Sportigan og Craft for bl.a. at drøfte dette.

PETER H. GANDRUP
dirigent generalforsamlingen Nyborg Triathlon klub 2011

You may also like...