Ordensregler

Ordensregler Nyborg Triathlon Klub (NyborgTri)

Medlemmer

Ved ændring i adresseoplysninger.

Hvis man skifter adresse, telefonnummer, mailadresse ell.lign., skal man logge på klubmodul og rette sine profiloplysninger. Send derefter en mail til nyborgtri@gmail.com for at informerer om at man har rette sine oplysninger.

Kontingent.

Kontingent betales for et år ad gangen. Den siddende bestyrelse (ikke suppleanter) er fritaget for kontingentbetaling. Faste trænere (trænerteam) er fritaget for kontigentbetaling.

Opsigelse af medlemskab

Man opsiger medlemskab af klubben ved at sende en mail til nyborgtri@gmail.com. Udmeldelse effektueres ved udløbet af den periode man har betalt kontingent for. Der er ikke mulighed for kontingent refusion. Man vil forblive på klubbens mailliste i et år efter udmeldelse og dermed modtage nyhedsbreve og andet der sendes til klubmedlemmer. Man er velkommen til alle klubarrangementer et år efter udmeldelse. Man kan bede om at blive slette fra maillisten med øjeblikkelig virkning.

Arrangementer

Tilskud/bidrag i forbindelse med sociale arrangementer

Når klubben afholder sportslige eller sociale arrangementer, kan klubben være vært for en simpel forplejning. Det kan være morgenmad, kaffe og kage og hvis arrangement løber hen over spisetider, et simpelt måltid med drikkevarer. Vin, spiritus og større festmåltider skal dækkes af deltagerbetaling.

Godtgørelse af hjælpere til arrangementer

Hjælpere, som har udgifter i forbindelse med at arrangere eller være hjælper til stævner mm., kan få dækket disse udgifter ved at sende opgørelse af krav, samt bilag, til kassereren. Kasserer vurderer rimeligheden af krav og udbetaler pengene. Betaling for kørsel i egen bil sker efter statens højest takst.

Prioriterede stævner

Bestyrelsen kan udpege et antal stævner for den forstående sæson, som der ydes tilskud til. Ethvert medlem er velkommen til at stille forslag til et tilskudsstævne, og bestyrelsen har mandat til i løbet af året at udpege yderligere stævner, såfremt at det holdes indenfor budgettet.

Træning

Træning i klubregi forestås et trænerteam. Bestyrelsen udpeger medlemmer at trænerteam og en koordinator. Medlemmer af trænerteam, med mere end 12 træninger pr. halve år, kan godtgøres med et beløb til afholdelse af beklædning (halv sats af det maksimale skattefri beløb, pt. kr 975,- pr. år).  Med mere end 25 træninger pr. halve år godtgøres med maksimale beløb (pt. kr 1950,- pr år). Derudover transportgodtgørelse efter staten takster.

Udbetaling foretages af kassereren. Alt udbetaling skal godkendes af koordinator for trænerteam eller af formand eller næstformand.

Beløb til beklædning udbetales i to rater i juni og i december. Koordinator for trænerteam sender liste til kasserer.

Afregning af kørselsgodtgørelse sker ved at træner halvårligt sender en kørselsopgørelse til kasserer (nyborgtri@gmail.com). Koordinator for trænerteam godkender og kasserer udbetaler.

 

Regler ifm træning

Cykeltræning

Færdselsloven skal til enhver tid overholdes.  Ved vejkryds er det hver enkelt medlems ansvar at sikre, at det er sikkert at passere krydset. Man råber derfor ikke ”fri”. Hvis der er forhold de andre skal være opmærksomme på, fx biler forfra/bagfra, er det vigtigt at gøre hinanden opmærksom på fare ved at råbe ”Se op, se ned, bagfra, se op højre”.

Åbent vand svømning

Der svømmes efter Dansk Triatlon Forbunds retningslinjer for åbent vand svømning. Læs her

Løbetræning

Færdselslov skal til enhver tid overholdes. Der løbes ikke over for rødt lys. Der løbes ikke på cykelstier. Der skal udvises hensyn overfor andre trafikanter.