Generalforsamling 2016

Referat – generalforsamling 28. februar 2016

1. Valg af dirigent.
Martin vælges som dirigent
Marie vælges som referent

2. Formandens beretning.
Rolf aflægger beretning.
Det indskærpes at løbe- og cykeltræning om lørdagen og om søndagen bliver udmeldt og at der skal tilmeldes til alle træninger. Hvis ikke der er tilmeldinger, afholdes træningerne ikke.
MIchael viser plan for, hvem der står for træning i løbet af året.
Rolf fortæller om planerne for klublokaler.
Formanden og bestyrelsens beretning godkendes.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
Regnskabet godkendes.

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
Planer:
Indkøb af container til opbevaring af materialer – kan ses på budgettet.
Tilskud til Harzen tur – kan ses på budgettet.
Michael fortæller om Triatlon festival 2016, som afvikles fra d. 30/6-3/7. Michael og Tobias repræsentere Nyborg Tri. Projektet er et samarbejde mellem alle de fynske tri-klubber.
Der bliver snakket om fordele og ulemper ved, at indgå i et projekt som dette. Der er ønsker om, at der kommer konkrete samarbejdsaftaler med de forskellige samarbejdspartnere.
Der bliver fra generalforsamlingens deltagere, givet positiv tilkendegivelser om, at hjælpe på de nævnte datoer.
Budget 2016 viser overskud på 21.600

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Bestyrelsen viser nye logo’er frem.
Der stemmes om at klubben skifter logo. Det vedtages at logoet ændres.
Der er 7 stemmer på logo 1
Der er 7 stemmer på logo 2
Der stemmes om hvilken tekst der skal bruges i logoet:
1. NyborgTri – 4 stemmer
2. Nyborg Triathlon Klub – 11 stemmer
Generalforsamlingen vedtager at logoet sendes til afstemning senere.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes

7. Valg af bestyrelse:
Rolf vælges som formand
Michael vælges som næstformand
Kenneth vælges som kasserer
Tobias, Lisbeth og Michael R opstiller til bestyrelsen og vælges
Knud og Mads stiller op som suppleanter og vælges

8. valg af revision:
Martin opstiller som revisor og vælges
Karsten vælges som revisor suppleant

9. Eventuelt.
Der spørges til hvordan det er gået med udbetaling af startgebyr til forskellige stævner. Bestyrelsen svarer, at det ikke har været brugt særlig meget. Derudover kan der søges penge til 10-turskort til svømmehallen.
Karsten spørger ind til forholdene omkring udskiftning af bestyrelsen. Bestyrelsen opfordres til, at overveje om vedtægterne skal ændres.
Der spørges ind til den nye svømmerute på Nyborg Mini-Tri, kan svømmeruten være på en måde, så alle kan være med?
Klubtøj – Bestyrelsen arbejder på en aftale med en anden leverandør.
Der snakkes om mountainbike træningen.
Marie foreslår, at der skæres ned på træningen, f.eks. til hver 14. dag eller kører træningen periodevis.
Der snakkes en hel del om, hvorfor der ikke er så mange deltagere til træningerne.
Trænerteamet har fået input til forskellige overvejelser – der kommer en udmelding fra trænerteamet.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden – efter en lang og god diskussion.

You may also like...