Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen d. 1.3.2015 i NyborgTri

1. Bo vælges som dirigent.
2. Formandens beretning:
Medlemstallet har ligget stabilt mellem 50 og 60 medlemmer. Der har været medlemsstop for nye medlemmer pga. kapacitetsmangel i svømmehallen. Det betyder at for nye medlemmer, som har svært ved at svømme crawl, er der krav om at de deltager i NSK crawlkursus inden de kan deltage i vores svømmetræning.
Mange har lavet deres første IM-distance løb i år. Klubben var medarrangør af Full Distance Fyn med stor succes. FDF bliver DM på IM-distancen i 2015.
Nyborg Mini Tri havde rekorddeltagelse i 2014. formanden vurderede at det havde været det bedste stævne indtil nu. Alt spillede, incl. vejret.
NyborgTri fik endvidere en danmarksmester, idet Rasmus Kristensen vandt sin klasse på sprintdistancen. Endvidere er Nadja kvalificeret til landsholdet.
Klubben har købt nye lånecykler. Tre racere og en enkeltstarter.
Der har været en del sociale arrangementer, bl.a. sommerfest og Hawaii-aften, og der er et godt sammenhold i klubben.
I forbindelse med formandens beretning, kunne næstformand Michael fortælle lidt om arbejdet i trænergruppen: Karsten er ny i trænergruppen og er i fuld gang med træneruddannelse ved DIF og DTriF. Der er lavet løbesamarbejde med NGIF. Der bør dog komme flere til træning om onsdagen kl. 18. Der er lavet træningsplaner, som kan bruges (og genbruges) af de fleste. Trænerne vil gerne have inputs til træningsplanerne. Der har været en workshop med Line Bostrup, som var en succes. Der må gerne komme flere workshops og foredrag.
Formandens (og næstformandens) beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskab er vedlagt som bilag til dette referat. Indtægter er primært fra FDF, Broløbet, Nyborg Minitri, Spar nord (til lånecykler) og kontingent.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget
Budget er vedlagt som bilag til dette referat. Budget blev fremlagt og forklaret. Der er bl.a. planer om at lave en svømmeweekend. der er planer om flere aktiviteter, som f.eks. kostforedrag. Mange af de samme aktiviteter som de foregående år, vil blive gentaget i 2015.
5. Indkomne forslag
A) Klubben betaler startgebyr til en række fynske stævner:
Fyns Tempo Cup.
Hesselagergård løb.
Lundeborg Tri.
Argument – at støtte lokale fynske arrangementer og få flere medlemmer ud til
nogle aktiviteter (diverse medlemmer).
Bestyrelsen får opbakning til at styre det inden for de økonomiske rammer der er til stede i klubben.
B) Klubtøj:
i) Bestyrelsen foreslår, at der gives gratis klubtøj til klubbens medlemmer, svarende til en tridragt.
Vældig diskussion om hvordan det sikres at alle medlemmer nemt og hurtigt kan købe klubtøj med logo. Det vedtages at bestyrelsen køber et lille lager og udleverer tritøj i det omfang det er muligt i forhold til klubbens økonomi.
ii) Evt skift af leverandør? (Per)
Rolf redegør for situationen som den har været med Fusion. Forslaget bortfalder.
C) Klublokale:
Bestyrelsen foreslår, at der sættes et arbejde i gang med at finde et egnet
klublokale, og at GF bemyndiger bestyrelsen til at indgå en aftale herom.
Det blev vedtaget at bestyrelsen sonderer markedet og undersøger hvilke muligheder der er hos kommunen.
D) MTB:
Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes ekstra MTB hvis de nuværende ikke er i god
nok stand, og der i øvrigt er økonomi til det.
Bestyrelsen får opbakning til forslaget.
E) Tidssvarende omklædnings- og badefaciliteter for klubbens medlemmer i forbindelse med svømmetræning i Storebælt:
Konkret ønskes adgang til omklædning og en varm bruser inden døre, fx i Søbadet på Østerøvej. Formålet med forslaget er, at gøre det mere attraktivt for flere medlemmer at deltage i fælles svømmetræning i Storebælt. (Kim)
Der stemmes for at bestyrelsen finder en løsning hvis det er muligt.
F) Bestyrelse fritages for kontingent.
Dette vedtages.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 1000,- pr. år.
7. Valg af bestyrelse
Rolf genvælges til formand uden modkandidat
Michael genvælges til næstformand uden modkandidat
Kenneth genvælges til kasserer uden modkandidat
Som menige bestyrelsesmedlemmer opstiller Glenn, Belinda og Tobias alle på genvalg, Lisbeth stiller desuden op. Belinda, Tobias og Lisbeth vælges.
Som bestyrelsessuppleanter stiller Michael Rasmussen og Glenn op. de vælges begge.
Som revisor genopstiller Poul og genvælges.
Som revisorsuppleant stiller Karsten op og opnår et sikkert valg.
8. Eventuelt
Tobias vil gerne have lidt længere tid til omklædning efter svømmetræningen. Han ønsker det bliver muligt at bruge lidt mere tid i saunaen.
Flere medlemmer beder om at der kommer bedre styr på adgangskortene til svømmehallen.
Det aftales at bestyrelsen tager et møde med ledelsen af Idrætscenteret for at drøfte problemerne.

You may also like...