Generalforsamling 2018 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub

Lørdag den 24. februar 2018 kl 11 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt

Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. På valg til bestyrelsen:
– næstformand (Michael Rasmussen villig til genvalg)
– kasserer (Kenneth Jepsen genopstiller ikke)

  – bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
  – bestyrelsesmedlem (Lisbeth Høj genopstiller ikke)
  – bestyrelsesmedlem (Knud Alkærsig genopstiller ikke)
– derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
8. valg af revision:
– revisor
– revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden generalforsamlingens start.

You may also like...