Generalforsamling 2020 – indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 10.30 i Nyborg Idrætspark, mødelokale Lillebælt.

Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. På valg til bestyrelsen:
  – næstformand (Michael Rasmussen genopstiller ikke)
  – kasserer (Christian Ubbesen villig til genvalg)
  – bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
  – bestyrelsesmedlem (Søren Gert Nielsen villig til genvalg)
  – bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
  – derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
8. valg af revision:
  – revisor
  – revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden generalforsamlingens start.


Husk at det især er på Generalforsamlingen, du kan gøre din indflydelse gældende.

You may also like...