Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Nyborg Triathlon Klub

Søndag den 27. februar 2022 kl 10:00 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt

Der er følgende dagsorden, jf vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
 4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. På valg til bestyrelsen:
 • kasserer (Christian Ubbesen villig til genvalg)
 • næstformand (Søren Gert Nielsen villig til genvalg)
 • bestyrelsesmedlem (Mads Riis ønsker ikke at genopstille)
 • bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
 • bestyrelsesmedlem (Mingus Okkerholm villig til genvalg)
 • derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
 1. valg af revision:
 • revisor
 • revisorsuppleant
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden generalforsamlingens start.

Husk at det er på Generalforsamlingen, du kan gøre din indflydelse gældende.

You may also like...